Produkty

Kontakt

Skontaktuj się z nami w celu doprecyzowania zamówienia

Telefon:61 843 83 09

Napisz do nas

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterPunkt

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

• Regulamin – niniejszy regulamin;

• Usługodawca – Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt z siedzibą w Poznaniu ul. Zwierzyniecka 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Poznania. VIII Wydział Gospodarczy KRS numer 0000406164, NIP 781–187–62–50;

• Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

• Serwis – serwis internetowy umieszony w szczególności w domenie sklep.masterpunkt.com

• Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. W szczególności Serwis umożliwia swoim Użytkownikom dostęp do informacji znajdujących się na łamach Serwisu, jak również dostęp do innych szczegółowych funkcjonalności i usług, określonych szczegółowo w rozdziale „Postanowienia szczegółowe – poszczególne usługi w ramach Serwisu".

• Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

• Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług, świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.

4. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

6. W ramach Serwisu Usługodawca może zapewnić Użytkownikom możliwość korzystania z usług świadczonych przez podmioty trzecie bezpośrednio z poziomu Serwisu. Do usług takich stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez powyższe podmioty; do podmiotów tych należy również zgłaszać wszelkie zastrzeżenia związane z powyższymi usługami.

7. Serwis przystosowany jest do współpracy z przeglądarką internetową: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Dla korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta e-mail.

 

UŻYTKOWNIK

1. Korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z uzyskaniem przez daną osobę statusu Użytkownika niezarejestrowanego, który zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu z wyłączeniem tych jego postanowień, które odnoszą się do Użytkowników zarejestrowanych.

2. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

3. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:
•Użytkownika niezarejestrowanego;
• Użytkownika zarejestrowanego.

4. Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego czy niezarejestrowanego.

 

REJESTRACJA
Rejestracja w ramach strony WWW Serwisu

1. W celu dokonania rejestracji bezpośrednio z poziomu Serwisu wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis.

2. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:
• Adres e-mail Użytkownika;
• Proponowane hasło, przy czym ze względów bezpieczeństwa powinno się ono składać z co najmniej 6 znaków (małe i duże litery oraz cyfry). Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, niemniej jednak to Użytkownik pozostaje dysponentem swojego hasła i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się tym hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe, oraz okresową, nie rzadszą niż raz na trzy miesiące, zmianę hasła.

3. Ponadto osoba rejestrująca ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:
• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych w  Serwisie;
• akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
• wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną w tym Newslettera Serwisu.

4. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować, wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, bez których świadczenie usług przewidzianych przez Usługodawcę dla zarejestrowanych Użytkowników nie będzie możliwe. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest fakultatywna i nie stanowi warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie.

5. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji „zarejestruj się teraz" osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację konta Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.

6. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

7. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

8. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników, jak również zasady ochrony prywatności Użytkowników określone są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

WYREJESTOWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SERWISU / DEZAKTYWACJA KONTA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez żądanie wyrejestrowania się/dezaktywacji konta.

2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: biuro@masterpunkt.com

3. Dezaktywacja konta nie powoduje usunięcia z Serwisu materiałów zamieszczonych przez Użytkownika, z zastrzeżeniem punktu 8 w rozdziale „Prawa Wyłączne".

4. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika którychkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu a niezbędnych do rejestracji, cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją konta danego Użytkownika.

5. Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji. Usługodawca zobowiązany jest dokonać dezaktywacji konta w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania od Użytkownika w sposób określony w punkcie 1 powyżej.

 

SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
• powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
• nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych – w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom;
• powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
• niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
• aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
• powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
• powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
• umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;
• powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

3. Ponadto podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres biuro@masterpunkt.com

 

PRAWA WYŁĄCZNE

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści, grafiki, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy „Prawo własności przemysłowej".

2. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji. Dezaktywacja Konta nie ma wpływu na okoliczność oraz zakres udzielonej licencji.

3. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie praw osobistych do utworów wskazanych w punkcie 2 powyżej w zakresie niezbędnym do ich publikacji w ramach Serwisu. Użytkownik ponadto upoważnia Usługodawcę do anonimowego publikowania zamieszczonych przez siebie treści po wyrejestrowaniu się przez danego Użytkownika z Serwisu, zobowiązując się zarazem do powstrzymania się od żądania od Usługodawcy oznaczania takich treści imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem wyrejestrowanego Użytkownika.

4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
• zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
• umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
• zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
• rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
• rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

5. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy, jak również do promocji i reklamy mediów Usługodawcy.                Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
• treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
• treści i materiały te są wolne od wad prawnych;
• wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
• treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

6. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie, a w przypadku niezastosowania się do niego, konto Użytkownika zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza postanowień zawartych w punkcie 7 poniżej.

7. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności.

8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres office@ntdpoland.pl w formie elektronicznej (w temacie wiadomości mailowej należy umieścić słowo: „reklamacja").                Reklamacje powinny zawierać:
• przedmiot reklamacji;
• uzasadnienie;
• oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, NIP, adres e-mail).
Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt, ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja sklep.masterpunkt.com".

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ/ PRAWA I OBOWĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

3. Usługodawca zastrzega prawo do:
• zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności, z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 rozdziału „Postanowienia końcowe";
• okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;
• zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu, po uprzednim powiadomieniu tego Użytkownika;

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

7. Informacje produktowe prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Ze względów technicznych kolory prezentowane w ramach Serwisu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – POSZCZEGÓLNE USŁUGI W RAMACH SERWISU

1. Udostępnianie zawartości Serwisu – Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu produktów. Ponadto Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki produktów. Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość zamieszczania pod wybranymi materiałami swoich komentarzy a także przeglądania komentarzy innych Użytkowników.

2. Moja Lista – Każdy Użytkownik posiada możliwość stworzenia swojej osobistej listy zakupów.

3. Zakupy na telefon – Każdy Użytkownik posiada możliwość telefonicznego zamówienia wybranych towarów oferowanych przez sklep Usługodawcy, oraz dodatkowo zamówienia transportu zakupionych towarów do wskazanego przez siebie miejsca.

4. Wtyczki społecznościowe – Serwis oferuje swoim użytkownikom będącym równocześnie użytkownikami portali społecznościowych możliwości korzystania z wtyczek społecznościowych (socialplugins).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie, poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu na adres mailowy podany podczas rejestracji.

2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu / Dezaktywacja konta". Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystać z Serwisu.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym następuje również w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszenia praw innych Użytkowników, Usługodawcy a także w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Każdy taki przypadek będzie komunikowany Użytkownikowi, w szczególności wraz z informacją o dezaktywacji konta danego Użytkownika.

4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian w jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01-12-2013