Produkty

Kontakt

Skontaktuj się z nami w celu doprecyzowania zamówienia

Telefon:61 843 83 09

Napisz do nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby jak najlepiej zadbać o prywatność naszych klientów prezentujemy zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt z siedzibą w Poznaniu,   ul.Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.Poznania w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406164, o numerze NIP 781-187-62-50, o numerze REGON: 301999522, zwana dalej MasterPunkt.
  2. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Serwisie”, rozumieć należy pod tym pojęciem administrowany przez Spółdzielnie Socjalną MasterPunkt serwis internetowy sklep.masterpunkt.com

CEL I ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

  1. Przy rejestracji konta w systemie wykorzystywane są takie dane, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numer NIP ,numer telefonu i adres e-mail. Dane Użytkowników będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Spółdzielnie Socjalną MasterPunkt. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) („u.ś.d.e.”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) („u.d.o.”).
  2. Użytkownikom przysługują wynikające z Ustawy uprawnienia informacyjno-kontrolne, prawo korygowania danych, a także uprawnienia zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach. Wszelka korespondencja w wymienionym zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: biuro@masterpunkt.com
  3. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień (dotyczy to w szczególności firm kurierskich lub spedycyjnych oraz do operatorów systemów płatności (np. przy płatności kartą kredytową).

BEZPIECZEŃSTWO

  1. Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt chroni bezpieczeństwo wszystkich gromadzonych, przetwarzanych oraz przesyłanych danych osobowych, korzystając ze środków technicznych oraz organizacyjnych. Środki tego typu będą ciągle aktualizowane i uzupełniane w miarę rozwoju technologicznego.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  1. Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie   http://www.sklep.masterpunkt.com  Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: spółdzielnia Socjalna MasterPunkt nie udostępnia innym podmiotom danych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnianie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
  2. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania o planowanych zmianach.